Grondbeleid

Visie grondbeleid in relatie tot de realisatie van doelstellingen begrotingsprogramma's

Het ruimtelijk beleid wordt vertaald in het programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht . Verantwoording en inzicht in de financiële consequenties van het gevoerde grondbeleid vindt plaats in de Prognose Grondbedrijf. Met financieel economische haalbaarheid (en financiële kaderstelling) als uitgangspunt, bestaat een wisselwerking tussen het grondbeleid en het ruimtelijke beleid.

In het Coalitieakkoord 2018-2022 is de ambitie opgenomen om in de eerste vier jaar 4.000 woningen te realiseren en daarnaast voor de periode daarna de voorbereidingen te treffen om 6.000 woningen te bouwen. Deels zijn deze ontwikkelingen mogelijk op basis van de huidige Structuurvisie, de Investeringskaart en de Kansenkaart Wonen.

Vanuit de planmonitor blijkt dat een aantal gemeentelijke gebiedsontwikkelingen cruciaal zijn om de komende jaren 4.000 woningen te kunnen realiseren. De projecten Stadswerven , Leerpark-Gezondheidspark en Amstelwijck/Wilgenwende zijn noodzakelijk om een substantieel deel van de gestelde ambities in te vullen. Voor deze projecten bestaan lopende grondexploitaties. Daarnaast bezit de gemeente Dordrecht een aantal strategische locaties die ontwikkeld kunnen worden door gronden uit te geven, zoals het Admiraalsplein, het Scholengebied Noordendijk, Sportpark Corridor, de Spuiboulevard en Steegoversloot.

Ook particuliere initiatieven op locaties zonder gemeentelijk grondbezit zullen leiden tot het realiseren van woningen. Deze lijn van ontwikkelingen is voor de financiële positie van het Grondbedrijf niet van belang.

Via deze begroting vindt er geen autorisatie plaats van grondexploitaties. Deze begroting is uitsluitend gebaseerd op eerder genomen raadsbesluiten.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42