Risicobeheersing

De kasgeldlimiet

De gemeente mag haar activiteiten niet onbeperkt met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) financieren. Met de kasgeldlimiet is in de Wet fido een norm gesteld voor het maximum bedrag. Deze is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Berekening kasgeldlimiet

2022

2023

2024

2025

Begrotingstotaal

582.072

530.199

502.313

501.393

Wettelijk percentage

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

Kasgeldlimiet

49.476

45.067

42.697

42.618

De kasgeldlimiet mag niet meer dan drie achtereenvolgende kwartalen overschreden worden. De gemeente Dordrecht zal in 2022, gelet op de overliquiditeit, binnen de totale kasgeldlimietruimte opereren. De kasgeldlimiet zal vanaf 2023 hoger zijn dan in bovenstaande tabel is geschetst omdat de meerjarige begrotingswijziging overname GRD-taken nog moet worden vastgesteld. Door deze overname zal het begrotingstotaal toenemen, wat betekent dat meer met kortlopende middelen zal mogen worden gefinancierd.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42