Risicobeheersing

Garantierisico

We kennen als gemeente directe borgstellingen en achtervang. Bij directe borgstellingen staat de gemeente voor geldgevers borg voor de betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen voor een derde partij. Deze leningen zijn veelal aangetrokken voor activiteiten in het verlengde van de gemeentelijke, publieke taak. Bij gemeenschappelijke regelingen is het risico beperkt. Ingeval van een financieel probleem zal onder andere naar taakstellingen en deelnemersbijdragen gekeken moeten worden.

Bij HVC is er momenteel geen groot garantierisico. De bedrijfsresultaten en –prognoses zijn verbeterd. Als dit verandert zal eerst onder andere naar tarieven gekeken moeten worden.

De meeste risico's zitten nog steeds in de sportsector vanwege dalende inkomsten (minder leden/corona–effecten), onvoldoende sparen voor de toekomst en soms ook: continuïteit in besturen. Om deze reden heeft de gemeente het garantiebeleid in 2016 ook iets verscherpt en wordt waar mogelijk in het vervolg de samenwerking gezocht met het Waarborgfonds voor de sport. Voor het najaar van 2021 ligt er de opgave om het beleid rondom sportparken te actualiseren. De periodieke herijking van het garantiebeleid zal daarop gaan aansluiten. De hallen van Oranje Wit blijven punt van aandacht.

De achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) houdt in dat de gemeente, soms samen met het Rijk, een rol speelt in de zekerheidsstructuur van een waarborgfonds, bijvoorbeeld de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Door deze structuur kunnen instellingen die bij een waarborgfonds zijn aangesloten tegen de laagste rente lenen. Bij de achtervangconstructie WSW staat het WSW bij aanspraken van banken primair zelf garant. Als het WSW zelf onvoldoende geld heeft, dragen de corporaties collectief bij. Vervolgens kan overgegaan worden tot verkoop/executie van vastgoed. WSW streeft er bij haar toezichtbeleid naar om het betaalrisico voor gemeenten maximaal 1% te laten zijn. De gemeente beschouwt het achtervang-garantierisico WSW als uiterst gering. De overeenkomst is recent herzien .

Bij gebrek aan actuele informatie is de stand ultimo 2022 van HVC ongewijzigd. In werkelijkheid zal dit anders zijn. Bij HVC verwacht aandeelhouder Gevudo in elk geval een daling, die bovendien vanaf 2022 sterk progressief zal zijn als gevolg van algehele aflossingen. Hier staat tegenover dat HVC transitieambities (warmtenetten) heeft die met schulddaling op gespannen voet kunnen staan. Vanwege de toetreding van een grote nieuwe aandeelhouder, GR Avalex, ontstaat in 2021, met instemming van de meerderheid van de aandeelhouders, een verwatering in het aandelenbelang. Dit betekent tevens dat het garantiepercentage van Gevudo en daarmee ook het garantiedeel (en ook de provisie-inkomst) van Dordrecht daalt. De WSW-saldi zijn geprognosticeerd op basis van reguliere aflossingen. Met nieuw geborgde leningen is in dit overzicht, vanwege het ontbreken van informatie, geen rekening gehouden.

De verwachting van de ontwikkeling van de borgstellingen van Dordrecht gedurende 2022 is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Vorm

Bedrag per 1-1-2022

Bedrag per 31-12-2022

% per eind 2022

Directe borgstellingen

HVC Alkmaar (getrapt via GR Gevudo)

32.466

32.466

5,9%

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

7.780

7.620

1,4%

Sportverenigingen en stichtingen

5.296

4.918

0,9%

45.542

45.004

8,2%

Achtervang

WSW (woningcorporaties)

520.970

505.970

91,8%

TOTAAL

566.512

550.974

100,0%

 

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42