Rente

Rentepercentages

In de begroting wordt met verschillende (rente)percentages gewerkt. Deze percentages zijn berekend op basis van de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De percentages hangen samen met het renteoverzicht .

De gemeente hanteert de omslagrentemethodiek. Dat wil zeggen dat de gemeentelijke financieringskosten via één taakveld (treasury) worden toegerekend aan de overige gemeentelijke begrotingsonderdelen, op basis van de boekwaarde van de investeringen op de balans, via een overal zelfde rentepercentage. Bij de Kadernota 2022 is besloten om de omslagrente te verlagen van 3% naar 2%. Zolang er geen leningen boven dat percentage worden aangetrokken heeft dit tot gevolg dat er bij nieuwe investeringen administratief voordelen ontstaan op het product Treasury. De omslagrente wordt toegerekend aan de verschillende begrotingsproducten en wordt in beginsel ook verwerkt in de bijbehorende tarieven (bijvoorbeeld bij parkeren). In beginsel, omdat bij rioolheffing bij de vaststelling van het Gemeentelijke Rioleringsplan is besloten om de tarieven meerjarig alleen te indexeren.

Het toerekenen van rentekosten over het eigen vermogen bij grondexploitaties is niet toegestaan. Op grondexploitaties moet de werkelijke, externe, rente naar rato van EV/VV worden toegerekend. Omdat de gemiddelde rente op lang vreemd vermogen is gedaald (door de herstructurering BNG leningen in 2020) en omdat het eigen vermogen fors is toegenomen door de verkoop van Eneco (stille reserve is zichtbaar geworden op de balans) verandert aldaar de rentevoet van 1,4% naar 0,7%.

Gehanteerde rentepercentages

2022

2023

2024

2025

Verwachte rente grondexploitaties (2 decimalen exact o.b.v. geprognosticeerde balans)

0,70%

0,70%

0,70%

0,81%

Begrote rente grondexploitaties (lasten programma ruimtelijke ordening)

0,70%

0,70%

0,70%

0,70%

Maximaal rentepercentage bespaarde rente EV (werkelijke rente/schulden)

2,39%

2,49%

2,58%

3,39%

Gehanteerd rentepercentage bespaarde rente EV

1,47%

1,49%

1,52%

1,49%

Omslagrente onafgerond (toe te rekenen rente/boekwaarde activa integraal gefinancierd)

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42