Financiën van Dordrecht

Overhead

Overheadkosten
In het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV) is gedefinieerd welke lasten en baten onderdeel uitmaken van het verplichte onderdeel overhead. Dit onderdeel beoogt het inzicht in de overhead te verbeteren en de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. De Dordtse overhead bestaat voor een groot gedeelte uit bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD), die de meeste van de PIJOFACH-taken voor de gemeente Dordrecht uitvoert. Daarnaast draagt de gemeente zelf de directe kosten van huisvesting en facilitaire zaken. Tot slot zijn een groot deel van de eigen personeelskosten en de daaraan verbonden algemene kosten overheadkosten. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de directie, secretariaat, planning en control en organisatieadvies.

De totale overheadkosten in de Begroting 2022 bedragen € 42 miljoen (waarvan € 1 miljoen wordt toegerekend aan grondexploitaties). In onderstaande tabel wordt dit nader gespecificeerd en vergeleken met 2021.

Bedragen x 1.000

Overheadkosten per onderdeel

Begroot 2021

Begroot 2022

GRD (SCD, OCD)

€ 17.959

€ 18.563

Personeelskosten overhead

€ 14.460

€ 15.324

Algemene en personeelsgebonden kosten

€ 5.187

€ 6.090

Huisvesting & Facilitaire Zaken

€ 2.059

€ 2.033

Subtotaal overheadkosten

€ 39.664

€ 42.010

Overhead naar grondexploitaties

€ -1.013

€ -1.013

Totaal overheadkosten

€ 38.651

€ 40.997

De totale exploitatiebegroting van de gemeente Dordrecht bedraagt ongeveer € 564 miljoen in 2022. De overhead bedraagt circa 7,4% van de totale exploitatiekosten. Ten opzichte van 2021 is de overhead met € 2,3 miljoen toegenomen. Op hoofdlijnen liggen de volgende oorzaken hieraan aan ten grondslag:

  • Invlechting Parkschap De Biesbosch en de Groeiagenda vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD).
  • Inzet van projectadministrateurs voor de projectenagenda.
  • Kadernotaclaims voor Invoering subsidiesysteem en ICT knelpunten.
  • Indexatie van de lonen en de budgetten verbonden partijen.
Lasten € 42.825.802
Baten € 107.292
Saldo € 42.718.510
Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42