Bijlagen

Onderverdeling begroting in taakvelden

Bedragen x € 1.000

Begroting onderverdeeld naar taakvelden

2022

2023

2024

2025

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.1

Bestuur

-5.894

-38

5.856

5.739

5.739

5.739

0.2

Burgerzaken

-6.453

-4.451

2.002

1.288

1.290

1.290

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-10.912

-5.173

5.739

6.024

6.068

6.185

0.4

Overhead

-42.826

-107

42.719

40.095

41.714

41.775

0.5

Treasury

8.808

-2.741

-11.548

-16.412

-16.635

-16.378

0.61

OZB woningen

-313

-13.381

-13.068

-13.320

-13.320

-13.320

0.62

OZB niet-woningen

-1.071

-13.117

-12.046

-12.046

-12.046

-12.046

0.63

Parkeerbelasting

0

-5.817

-5.817

-5.849

-5.849

-5.849

0.64

Belastingen Overig

-98

-989

-891

-1.141

-1.141

-1.141

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

-313.004

-313.004

-298.453

-297.125

-297.523

0.8

Overige baten en lasten

-4.663

-3.537

1.126

252

177

-24

0.9

Vennootschapsbelasting

-100

0

100

100

100

100

0.10

Mutaties reserves

-36.728

-55.719

-18.991

-6.939

3.278

-2.363

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-3.205

0

3.205

1.005

-3.352

-2.695

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

-11.207

0

11.207

11.207

11.207

11.207

1.2

Openbare orde en Veiligheid

-7.496

-1.093

6.403

5.870

5.849

5.357

2.1

Verkeer en vervoer

-25.278

-2.861

22.417

22.013

21.432

21.182

2.2

Parkeren

-6.516

-4.693

1.823

1.708

1.716

1.663

2.3

Recreatieve Havens

-717

-186

532

532

532

532

2.4

Economische Havens en waterwegen

-1.657

-370

1.287

1.336

1.431

1.533

2.5

Openbaar vervoer

-1.945

-686

1.259

752

752

752

3.1

Economische ontwikkeling

-3.573

-2.741

832

832

827

827

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-174

-3.698

-3.523

-423

-3.335

-2.682

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-2.364

-507

1.857

1.200

800

800

3.4

Economische promotie

-3.305

-198

3.108

2.708

2.708

2.708

4.1

Openbaar basisonderwijs

-261

0

261

261

261

261

4.2

Onderwijshuisvesting

-6.556

-826

5.731

5.739

5.751

5.849

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-18.547

-9.136

9.411

8.041

7.729

7.588

5.1

Sportbeleid en activering

-2.135

-5

2.130

2.200

2.130

2.130

5.2

Sportaccommodaties

-11.294

-3.419

7.875

6.176

6.186

6.226

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-7.236

0

7.236

7.028

7.028

6.911

5.4

Musea

-9.051

-1.786

7.266

7.050

7.032

7.040

5.5

Cultureel erfgoed

-474

-1

473

474

474

474

5.6

Media

-2.948

0

2.948

2.948

3.253

3.253

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-14.680

-1.592

13.088

11.809

11.864

11.887

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-17.585

-184

17.401

15.443

15.463

15.560

6.2

Wijkteams

-17.924

0

17.924

17.924

17.924

17.924

6.3

Inkomensregelingen

-74.314

-54.396

19.917

19.363

19.379

19.378

6.4

Begeleide participatie

-21.632

0

21.632

21.408

21.192

20.959

6.5

Arbeidsparticipatie

-13.876

0

13.876

13.837

13.822

13.807

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-2.541

-45

2.495

2.501

2.516

2.522

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-29.421

0

29.421

29.423

29.423

29.423

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-34.732

0

34.732

24.163

24.180

24.180

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-46.542

-1.812

44.729

47.315

47.338

47.336

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-5.666

0

5.666

5.666

5.666

5.666

7.1

Volksgezondheid

-5.304

0

5.304

5.318

5.318

5.318

7.2

Riolering

-10.662

-13.666

-3.004

-2.889

-2.072

-3.000

7.3

Afval

-14.888

-16.806

-1.918

-1.937

-2.103

-2.103

7.4

Milieubeheer

-2.523

-132

2.391

2.075

2.075

2.075

7.5

Begraafplaatsen

-2.288

-2.667

-379

-399

-410

-451

8.1

Ruimtelijke ordening

-4.367

-751

3.616

2.370

2.177

2.177

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-28.256

-35.592

-7.335

-5.766

-10.876

-4.488

8.3

Wonen en bouwen

-8.683

-4.147

4.536

4.384

4.462

4.470

Geraamd totaal saldo baten en lasten

-582.071

-582.071

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42