Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen met een groot maatschappelijk nut die de gemeente nodig heeft voor de uitvoering van haar taken. Deze goederen hebben doorgaans een hoge vervangingswaarde en gaan meerdere jaren mee. Het is daarom van belang dat de gemeente zorgvuldig beheer en onderhoud uitvoert en hierover verantwoording aflegt in begroting en jaarrekening. In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid en de financiële consequenties met betrekking tot de grotere kapitaalgoederen die in artikel 12 van het BBV genoemd worden. Dit zijn vastgoed, wegen, groen en water, havens en riolering.

Kaders en beleid
Bij het onderhoud van kapitaalgoederen heeft de gemeente te maken met zowel wettelijke- als gemeentelijke kaders. Wettelijke kaders zijn bijvoorbeeld de Gemeentewet (GW), het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Waterwet. Het gemeentelijk beleid met betrekking tot het onderhoud van kapitaalgoederen van de gemeente Dordrecht is vastgelegd in verschillende beleidsnotities die door de raad zijn vastgesteld. Het onderhoud en beheer is vastgelegd in meerjarenonderhouds- en beheerplannen. Al deze kaders worden in de 'Nota onderhoud kapitaalgoederen ' vermeld. In 2021 wordt deze nota geactualiseerd. Het uitvoeren van het beleid moet leiden tot een bestendige situatie waarin kapitaalgoederen worden onderhouden conform de vastgestelde functionaliteits- en kwaliteitsniveaus.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42