Inleiding

Koers houden

Koers houden
De Begroting 2022 is de laatste begroting die het huidige college voorlegt aan uw raad. We sluiten in 2022 een bestuursperiode af waarin we als college en raad de visie voor de stad voor de langere termijn hebben neergezet. Ook zijn we met de uitvoering daarvan begonnen.

En dit ondanks de corona-epidemie die ook in Dordrecht een grote impact heeft. Op het moment van schrijven van deze begroting, merken we de gevolgen van de versoepelingen. Er is weer ruimte om van de stad, het culturele leven, de horeca en sport te genieten. Uiteraard blijft er onzekerheid over het verdere verloop van de coronacrisis en hoe de toekomst eruit zal zien. Maar we kunnen en moeten vooruit kijken en doorgaan met het werken aan onze mooie stad.

Het college blijft zich dus ook in deze fase van de bestuursperiode met energie inzetten op een stad die groeit, zorgt, verdient, verbindt, ruimte geeft en verantwoordelijkheid neemt.

We richten ons op herstel uit de coronacrisis
Het herstel van de economie lijkt sneller te gaan dan begin dit jaar nog werd verwacht. Dit is een positieve ontwikkeling die perspectief biedt, ook voor werknemers en ondernemers die door de crisis in de problemen zijn geraakt. De krapte op de arbeidsmarkt biedt kansen op het vinden van een baan, maar mensen moeten wel over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Voor werkgevers is het in bepaalde sectoren lastig mensen met de juiste opleiding te vinden. Ook tekorten aan materialen vormen een uitdaging. Deze factoren kunnen het voor bedrijven lastig maken om te investeren. We moeten ons realiseren dat met de verwachte afbouw van de rijksmaatregelen niet alle bedrijven het zullen redden. Voor de economie als geheel kan het beeld positief zijn, maar voor individuele ondernemers kan het zeer ingrijpend zijn. Met de inzet van het coronacrisis- en herstelfonds zetten we ons als college in om te zorgen voor een zo soepel mogelijke opstart van de stad. Daarmee ondersteunen we ondernemers.

Economisch herstel alleen is niet voldoende om de sociale en maatschappelijke effecten van de coronacrisis op te vangen. De crisis heeft ongelijkheden en kwetsbaarheden in de samenleving duidelijk zichtbaar gemaakt. Kwetsbare mensen en jongeren hebben de grootste negatieve effecten ondervonden. We zetten daarom in om de kansenongelijkheid in de maatschappij tegen te gaan.

We gaan door op de ingeslagen weg
We blijven ons ook in 2022 inzetten voor een stad waarin inwoners graag wonen: een schone, groene stad met een goede bereikbaarheid en aandacht voor de mensen die dat nodig hebben. We werken ook verder aan de ambitieuze doelen die we ons hebben gesteld. Zoals de bouw van nieuwe woningen die zo van belang is voor de groei van de stad. We hebben onze bouwproductie de afgelopen jaren op kunnen schroeven. Vanaf komend jaar willen we 1.000 woningen per jaar toevoegen aan de markt. Ook treffen we voorbereidingen om richting 2030 nieuwe woningen te realiseren.

De groei van het aantal banen blijft een belangrijke pijler in onze groeiambitie. Ondanks corona blijven we streven naar 4.000 nieuwe banen. We faciliteren en ondersteunen daarom bedrijven bijvoorbeeld door goede dienstverlening, het aantrekken van bedrijven die zorgen voor banengroei en door de inzet op innovatie.

Daarbij is goed onderwijs onmisbaar. De Dordrecht Academy zal in 2022 verder vorm krijgen, ook letterlijk door de oplevering van het nieuwe kopgebouw. We werken aan een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en werken daarbij samen met bedrijven, scholen, werkenden en werkzoekenden. Speerpunt bij het onderwijs is het zorgen voor meer gelijke kansen van onze jongeren. Door extra middelen van het Rijk en door inzet van de Agenda 2030 middelen gaan we achterstanden aanpakken.

De inzet op onderwijs is een element in de ambities die we samen met de raad hebben bepaald voor de langere termijn. Raad en college hebben brede overeenstemming over de strategie voor de stad in de vorm van de Agenda Dordrecht 2030. We gaan de fundamenten leggen voor een duurzame groei. We gaan nu een volgende fase in: de uitvoering van de plannen. Dit zal veel vragen van het bestuur van de stad en de uitvoeringskracht van de gemeentelijke organisatie. Dit traject zal zich uitstrekken over vele jaren en meerdere bestuursperiodes. Het huidige college start de uitvoering van de ambities.

Regionale en (inter)nationale positionering
De Drechtsteden hebben met elkaar nieuwe uitgangspunten voor de samenwerking bepaald. Het is de ambitie van de regio om per 1 januari 2022 van start te gaan met een nieuwe organisatie van de samenwerking op sociaal terrein en voor de dienstverlening. Het jaar 2022 is dan ook een cruciaal invlechtingsjaar. Het is voor Dordrecht een grote opgave om in die transitiefase te zorgen voor een stabiele kwaliteit van dienstverlening en daarna de gewenste kwaliteitsslag te maken. Naast deze transitie hebben we als Drechtsteden een ambitieuze groeiagenda. We geven deze nieuw elan met een sterker gezamenlijk profiel van een regio waarin we slim, samen vooruit gaan. De Drechtsteden stellen daarmee de maatschappelijke opgaven centraal waarbij van Dordrecht een leidende rol wordt verwacht. We gaan daarbij uit van de eigen kracht van de stad. Daarbij realiseren we ons dat we partners nodig hebben om doelen te bereiken. Daarom investeren we in onze zichtbaarheid bij partners in de provincie, Den Haag en Europa.

Financiële ontwikkelingen
Op basis van de ontwikkelingen in september rondom de bijdrage van het Rijk aan de gemeentelijke financiën is het begrotingssaldo voor 2022 en 2023 positief. Dit is een positieve ontwikkeling die ook ruimte laat voor het geval zich gedurende het jaar financiële tegenvallers zouden voordoen. Vanaf 2024 is het begrotingssaldo negatief. In 2020 is de koers bepaald om op dit moment niet te bezuinigingen. We willen de focus houden op de Agenda 2030. Ook is er nog geen meerjarig financieel kader vanuit het Rijk nu de kabinetsformatie meer tijd in beslag neemt. Daarmee is nog steeds onduidelijk welk deel van de tekorten Dordrecht zelf moet oplossen. In deze begroting blijkt het financiële beeld voor de gemeente sterk te veranderen door besluiten van het kabinet over (incidentele) compensatie voor de jeugdhulp, het (incidenteel) schrappen van de opschalingskorting en een hogere verwachte bijdrage vanuit het gemeentefonds. Dit bevestigt de ingezette financiële koers om niet te bezuinigen. Wij gaan ervan uit dat het meerjarige perspectief bekend is bij de coalitiegesprekken voor een nieuw college.

Tot slot
Ook in de laatste fase van deze bestuursperiode houden we als college de koers vast zoals we die hebben ingezet. We ondersteunen het herstel uit de crisis en leggen een stevige basis voor de toekomst van de stad en de regio.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42