Financiële hoofdlijnen

Structurele begrotingsruimte

De volgende kengetallen geven een beeld van de structurele begrotingsruimte: het begrotingssaldo, structurele exploitatieruimte, belastingcapaciteit en grondexploitatie. Op deze kengetallen gaan we kort in.

De Begroting laat in de jaarschijf 2022 en 2023 een positief saldo zien. Vanaf 2024 is sprake van een negatief saldo. In deze jaren is naar huidig inzicht een beroep op de algemene reserve nodig om deze tekorten af te dekken. Daarbij geldt dat het begrotingsbeeld nog volop in beweging is.

Als het begrotingssaldo wordt geschoond van incidentele baten en lasten ontstaat een beeld van de structurele exploitatieruimte . Dit kengetal geeft aan of de structurele baten (waaronder gemeentefonds en OZB-opbrengsten) toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Een positief percentage betekent dat sprake is van reëel structureel begrotingsevenwicht. In de jaarschijf 2022 en 2023 is dit kengetal positief. Meerjarig is op dit moment geen sprake van evenwicht.

Het kengetal belastingcapaciteit laat zien welke belastingverhogingen (theoretisch) nog mogelijk zijn. De referentie voor deze verhoging is het landelijk gemiddelde. Dordrecht zit met een belastingcapaciteit van 93% onder dit landelijk gemiddelde. Deze onbenutte belastingcapaciteit kan, wanneer noodzakelijk, worden ingezet voor verbetering van de exploitatie. Dit past echter niet bij het terughoudende tarievenbeleid ten aanzien van lokale lasten.

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitaties een forse impact kunnen hebben op de financiële positie van de gemeente. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie is ten opzichte van de totale geraamde baten. Dit kengetal is laag (9% in 2022) en zal de komende jaren ook laag blijven. Dit betekent dat de impact van de grondexploitaties relatief klein is ten opzichte van de totale financiële huishouding. Desondanks vraagt de financiële positie van het grondbedrijf mede in relatie tot de groeiambitie van Dordrecht nog altijd aandacht.

In de jaren na 2022 zal de druk op het exploitatiesaldo eerder toe-, dan afnemen. Dit komt vooral door kosten voor vervangingsinvesteringen. Om deze tendens te keren is de lijn van de groeiambitie al eerder ingezet. Op de kortere termijn zijn in 2022 oplossingen nodig om de tekorten in de huidige meerjarenraming om te buigen.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42