Bijlagen

Afkortingenlijst

A

ACM

Autoriteit Consument en Markt

ad

ten bedrage van

ad hoc

zonder zorgvuldig gepland te zijn

AHC

Aandeelhouderscommissie

ALV

Algemene Leden Vergadering

Anno

in het jaar

ANWB

Koninklijke Nederlandse Toeristenbond

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

art.

artikel

ASZ

Albert Schweitzer ziekenhuis

AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWW

Amstelwijck-West

B

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BC

Businesscase

BD

Bureau Drechtsteden

Bbp

Bruto binnenlands product

Bibob

Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIE

bouwgronden in exploitatie

BIZ

Bedrijfsinvesteringszone

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

buitengewoon opsporingsambtenaar

BREEAM

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving)

btw

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening gemeenten

BV

Besloten Vennootschap

BVD

Beter voor Dordt

BVO

bruto-vloerenoppervlakte of betaald voetbalorganisatie

BWRM

bouw- en woonrijp maken

BZK

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C

ca.

circa

C.a.

cum annexis (wat erbij hoort)

cao

collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor Statistiek

CDA

Christen-Democratisch Appèl

cf.

conform

Chw

Crisis- en herstelwet

COELO

Centrum voor Onderzoek v/d Economie v/d Lagere Overheden

COL

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

COROP

COördinatiecommissie Regionaal OnderzoeksProgramma

COVID-19

corona virus disease 2019

CPI

Consumentenprijsindex

c.q.

casu quo (in welk geval)

CROW

Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur

CS

centraal station

CU

ChristenUnie

CV

Commanditaire Vennootschap

D

dB

decibel

d.d.

de dato; daterend van

DEAL

Drechtstedelijk economisch Acquisitie Loket

DG(&)J

Dienst Gezondheid en Jeugd

DH

Dordtse Hout

Dhr.

de heer

DK

Dordtse Kil (I, II, III en IV)

DLTC

Dordrechtsche Lawn Tennis Club

DNWG

Delta Netwerkgroep

DO

definitief of detaillering ontwerp

DPD

DistriPark Dordrecht

DPL

Dordtse Leerprogramma

DPRD

Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DVC

Da Vinci-college

DZHF

Duurzaamheidsfabriek

E

ec.

economisch

ECB

Europese Centrale Bank

ECD

Energie Coöperatie Dordrecht

e.d.

en dergelijke

EGW

eengezinswoning

EMU

(Europese) Economische Monetaire Unie

e.o.

en omgeving

etc.

et cetera

EU

Europese Unie

EV

Externe Veiligheid of Eigen Vermogen

e.v.

en verder

excl.

exclusief

expl

exploitatie

EZK

ministerie van Economische Zaken en Klimaat

F

FC

Football Club

Fido

Wet Financiering decentrale overheden

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

FMI

functiemengingsindex

FTE

fulltime equivalent

G

G40

netwerk van 40 (middel)grote steden in ons land

GBD

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

GBE

Gemeentelijk Bezit Evides

GEM

virtuele assistent

gem.

gemiddelde

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

geestelijke gezondheidszorg

GISIB

een objectbeheersysteem

GR(-en)

Gemeenschappelijke Regeling(en)

GRD

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

GREX

Grondexploitatie

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

GW

Gemeentewet

GWW

grond-, weg- en waterbouw of gemeentelijke waterbouwkundige werken

GZP

Gezondheidspark

H

ha.

hectare

Halt

Lik-op-stuk afhandeling van bepaalde soorten criminaliteit door jeugdigen

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

HBR

Havenbedrijf Rotterdam

HR

humanresourcesmanagement

HVC

Afval- en energienutsbedrijf

HvS&R

Huis van Stad en Regio

I

IABR

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam

IBD

Ingenieursbureau Drechtsteden

i.c.m.

in combinatie met

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IJNL

sportbond IJshockey Nederland

incl.

inclusief

invest.

investeringen

inw.

inwoners

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

IT

informatietechnologie

i.v.m.

in verband met

IVP

Integraal Veiligheidsplan

I&W

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

J

jl.

jongstleden

JOR

Jongeren Op de Rit

jr

jaar of jaarrekening

K

KCC

Klantcontactcentrum

kg

kilogram

KHN

Koninklijke Horeca Nederland

KING

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

Km

kilometer

KNRM

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

KPI's

kritische prestatie-indicatoren

KSV

nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden

KV

kilovolt

L

LED

licht-emitterende diode

LIFE

subsidieprogramma waarbij innovatie projecten worden ondersteund die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid

LISA

Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen

M

m(²)

(vierkante) meter

m(³)

(kubieke) meter

mat.

materiële

max.

maximaal

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

mbt

met betrekking tot

MDT

maatschappelijke diensttijd

MER

Milieu Effect Rapportage

MIP

meerjareninvesteringprogrammering

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MIT

Multidisciplinair Interventieteam

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

mln.

miljoen

MO

(sector) Maatschappelijke Ontwikkeling

MOP

meerjarenonderhoudsplanning

MPV

Meerjaren Perspectief Vastgoed Dordrecht

mrd

miljard

MT

managementteam

N

Naris

Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement

NB

Nota bene (noteer dit goed)

n.b.

niet bekend

NBU

Nederlandse Bouw Unie

NCNP

no cure, no pay

NCW

Netto contante waarde

NDB

Nieuwe Dordtse Biesbosch

NEN

Nederlandse Normen

nl

Nederland

NMC

Natuur en Milieu Centrum

nnb

nog niet bekend

NRF

Nationaal Restauratie Fonds

NS

Nederlandse Spoorwegen

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

n.t.b.

nader te bepalen

NV

Naamloze Vennootschap

n.v.t

niet van toepassing

O

o.a.

onder andere

obv

op basis van

OCD

Onderzoekscentrum Drechtsteden

OCW

Ontwikkelcombinatie De Werven BV of ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OMC

Dordtse voetbalvereniging

ORT

onregelmatigheidstoeslag

OV

openbaar vervoer

OZB

onroerendezaakbelastingen

OZHZ

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

P

PaGo

Papendrecht-Gorinchem (A15)

PAS

Programma Aanpak Stikstof

PC

Prins Claus

P&C

Planning en Control

PFAS

poly- en perfluoralkylstoffen

PFOA

perfluoroctaanzuur

PHOD

Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden

PIJOFACH

Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting

PJ

Peta Joules

p.m. of PM

Pro Memorie (wat je moet onthouden) of particulate matter (fijn stof)

POBD

vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht

pp.

parkeerplaatsen

P+R of P&R

Parkeer en Reis

PVV

Partij voor de Vrijheid

PZEM

Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij

R

RAP

Regionale Aanpak Personeelstekorten

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

RES

Regionale Energiestrategie

res.

reserve

RI&E

risico-inventarisatie & - evaluatie

RIB

raadsinformatiebrief

RIEC

Regionale Informatie en Expertise Centra

RIS

Raadsinformatiesysteem

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie vroegtijdig schoolverlaten

RO

Ruimtelijke Ordening

ROB

Raad voor het Openbaar Bestuur

ROC

Regionaal OpleidingsCentrum

ROK

Realisatieovereenkomst

ROM-D

Regionale Ontwikkelings-maatschappij Drechtsteden

RREW

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

RTV

radio en televisie

RWS

Rijkswaterstaat

S

SaaS

software as a service (software die als een online dienst wordt aangeboden)

SAH

Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen

SCALE

Stichting Smart Campus Leerpark

SCD

Servicecentrum Drechtsteden

SDD

Sociale Dienst Drechtsteden

SES

sociaal economische status

SGP

Staatkundig Gereformeerde Partij

SHELTER

Sustainable Historic Environments holistic reconstruction through Technological Enhancement and community-based Resilience

SI

Strategische Investeringen

SOC

Servicebureau onderwijs en cultuur

SOJ

Service Organisatie Jeugd

SOK

Samenwerkingsovereenkomst

SOS

Schouders onder stress

SPUK

specifieke uitkering

St.

stichting of stuks

STAK

stichting administratiekantoor

strat.

strategisch

STRAV

strategische verwervingen

SVN

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente

SW

Sociale Werkvoorziening

T

t.b.v.

ten bate van of ten behoeve van

tlv

ten laste van

t/m

tot en met

t.o.v.

ten opzichte van

U

U.A.

uitgesloten aansprakelijkheid

v.v.

voetbalvereniging

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

V

Vd

van de

VHP

verenigingshallenplan

VIV

Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren

vm(l)

voormalig

VMBO

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voorlopig Ontwerp

VOB

Vereniging van Openbare Bibliotheken (thans Bibliotheek AanZet)

VPB

vennootschapsbelasting

VR

virtual reality

VRC

Voorbereiding op Rampen en Crisis

VRI('s)

verkeersregelinstallaties

VRZHZ

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

vs

versus

VSV

Vroegtijdig Schoolverlaten

VV

Vreemd Vermogen

VVD

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

VVE

Vereniging van Eigenaren

VVV

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer

W

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WACC

weighted average cost of capital

WDO

Westelijke Dordtse Oever

WEB

Wet educatie en beroepsonderwijs

WHO

Wereldgezondheidsorganisatie

WK

Wereldkampioenschap

Wkb

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

WKO

Warmte Koude-opslag

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOB

Wet openbaarheid van bestuur

WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw of Wet sociale werkvoorziening

Wvg

Wet voorkeursrecht gemeenten

www

wereldwijde web

Z

ZBO

zelfstandig bestuursorgaan

ZH

Zuid-Holland

ZHZ

Zuid-Holland Zuid

ZZP

zelfstandigen zonder personeel

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42