Paragrafen

Grondbeleid

De paragraaf grondbeleid geeft op hoofdlijnen inzicht in de ontwikkelingen bij het Grondbedrijf. De basis voor deze begroting zijn de jaarschijven 2022 tot en met 2026 en het resultaat van de grondexploitaties bij het de jaarrekening 2020.

Managementsamenvatting
Voor de Begroting 2022 verwachten we een stabiele positie van het Grondbedrijf. De komende jaren zijn de verwachte inkomsten hoger dan de verwachte risico's, waardoor een groei van de reserve grondbedrijf wordt verwacht.  De reserve Grondbedrijf zal per 1-1-2022 toe zijn genomen tot een bedrag tussen de € 24,6 miljoen en € 25,7 miljoen (rekening houdend met de geplande onttrekking van € 10 miljoen ten behoeve van de WDO in 2022). Daarmee bedraagt de toename in 2021 tussen € 5,7 en € 6,8 miljoen en is de omvang van de reserve ruim voldoende om de risico's binnen het grondbedrijf op te vangen.

Het totaal van exploitatieresultaten en risico's laat een positieve vermogenspositie zien van € 37,8 miljoen. Bij de Prognose 2019 en de Prognose 2020 was dit respectievelijk € 22,4 miljoen en € 32,5 miljoen. De verbetering van de vermogenspositie wordt verwacht als gevolg van een verbetering van het verwachte resultaat op de grondexploitaties.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42