Inleiding

Financiële hoofdlijnen

Onderstaande tabel laat het saldo van de Begroting 2022 en meerjarenraming zien.

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Eindsaldo Kadernota 2022

-4.016

-2.808

-6.039

-5.492

Mutaties

679

352

326

166

Dekkingsmaatregelen

6.542

3.461

2.361

2.631

Eindsaldo Begroting 2022

3.205

1.005

-3.352

-2.695

In de Begroting 2022 zijn mutaties verwerkt en zijn dekkingsmaatregelen ingevuld/aangepast. Het begrotingssaldo is voor 2022 en 2023 positief. Na correctie van de incidentele baten en lasten ontstaat het structurele begrotingssaldo . Ook het structurele begrotingssaldo is voor 2022 en 2023 positief. Dat wil zeggen dat structurele lasten volledig door structurele baten worden gedekt.

Vanaf 2024 is het structurele saldo negatief. Dit wijkt niet af van het landelijke beeld van de financiële positie van gemeenten, waarbij gemeenten al enkele jaren moeite hebben om een sluitende begroting te presenteren. In 2020 is ten aanzien van het meerjarenperspectief de financiële koers bepaald om op dit moment niet te bezuinigen. Enerzijds omdat bezuinigingen ten koste gaan van de focus op en doelstellingen uit de Agenda Dordrecht 2030. Anderzijds is door het ontbreken van een financieel kader vanuit het Rijk onduidelijk wat de benodigde opbrengst van eventuele bezuinigingen is (zie ook de raadsinformatiebrief motie M10 - Regie op bezuinigingen ). We blijven hiervoor inzetten op de lobby richting Rijk. Samen met andere gemeenten en provincies blijven we het budgettaire knelpunt bij de uitvoering van gedecentraliseerde taken en toepassing van de opschalingskorting adresseren. Duidelijkheid hierover blijft langer uit nu de kabinetsformatie meer tijd in beslag neemt. Hierdoor is nog steeds onduidelijk welk deel van de tekorten in het meerjarenperspectief in 2022 door Dordrecht zelf opgelost moet worden. Wij gaan ervan uit dat dit beeld bekend is bij de coalitiegesprekken voor een nieuwe raad en college.

Ondanks de begrotingstekorten is de Dordtse financiële positie goed, ook in relatie tot andere gemeenten. Als we kijken naar de inkomsten van de gemeente, dan geldt dat Dordrecht een Belastingcapaciteit van 93% heeft. Dat wil zeggen dat de lokale lastendruk in Dordrecht 7% lager is ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze onbenutte belastingcapaciteit kan, wanneer noodzakelijk, worden ingezet voor verbetering van de exploitatie. Ook de vermogenspositie is erg gezond. Door dit vermogen in te zetten voor investeringen in de Agenda Dordt 2030 investeren we eenmalig in een verbetering van de structurele, sociaal economische positie en het verdienvermogen van onze stad. Dat is gewenst omdat het hoge voorzieningenniveau gegeven de sociaal-economische positie van Dordrecht, nog niet kan leunen op voldoende draagvlak om deze voorzieningen waar de inwoners van de stad trots op zijn ook duurzaam in stand te houden. Focus op de realisatie van deze ambitie blijft daarbij van cruciaal belang.

Vanuit het eigen vermogen is daarnaast ook nog vrije ruimte beschikbaar voor de nieuwe raad voor nieuw beleid.

Regionale samenwerking
Gemeenten hebben het principebesluit genomen tot omvorming van de GR Drechtsteden (GRD). De GRD wordt dit jaar gewijzigd in een GR Sociaal. De overige taken en het personeel dat deze taken vervult, gaan over naar de gemeente Dordrecht. Dordrecht is vanaf 2022 servicegemeente voor de andere Drechtsteden gemeenten. Dit betreft bedrijfsvoering, gemeentebelastingen, ingenieursbureau (IBD) en onderzoek en data (OCD). Alle gemeenteraden moeten de gewijzigde GR tekst in 2021 goedkeuren. Daarnaast sluit het college van Dordrecht in 2021 samenwerkingsovereenkomsten met de andere gemeenten over de dienstverlening en sluiten de zeven GRD gemeenten een afrondingsovereenkomst in verband met de over te hevelen taken en middelen. Omdat definitieve besluitvorming nog moet plaatsvinden, zijn de budgetten van de GRD-dochters nog niet in de begroting 2022 opgenomen. Dit gebeurt nadat de besluitvorming is afgerond. Naar verwachting is dat begin 2022.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42