Begroting

Mutaties

De mutaties zijn onderstaand weergegeven en toegelicht.

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Ontwikkelingen

A

Stedin

-400

-

-

-

B

Vastgoed

278

92

100

-

C

Structurele effecten Bestuursrapportage 2021

150

150

150

150

D

Trekkenwand

-50

-50

-50

-50

E

Overige ontwikkelingen

301

160

126

66

Overige mutaties

F

Public affairs

-200

-200

-200

-200

G

Programma Sportparken

-300

H

Aanpak Zwerfafval

-480

I

Groene Schoolpleinen

-100

Dekking A, F-I uit Algemene Reserve

1.480

200

200

200

Totaal

679

352

326

166

Ontwikkelingen

A. Stedin
Bij de Kadernota 2022 is het dividend voor Stedin in 2022 met € 3,9 miljoen afgeraamd. Op basis van nieuwe prognoses en het halfjaarbericht 2021 van Stedin is de verwachting dat de dividendopbrengsten nog verder afnemen. Dit geeft een extra nadeel van € 0,4 miljoen. Dit nadeel komt, in lijn met de aframing van € 3,9 miljoen bij de kadernota, ten laste van de algemene reserve.

Ook meerjarig staan de geraamde dividendopbrengsten onder druk. Hiervoor is bij deze Begroting 2022 een bedrag in het risicoprofiel opgenomen.

B. Vastgoed
Een bijstelling van de verkoopprognoses en beheerlasten van gemeentelijke eigendommen geeft een voordeel in de jaren 2022-2024.

C. Structurele effecten Bestuursrapportage 2021
Dit betreft een voordeel op de logiesheffing conform de structurele afwijkingen in de Bestuursrapportage 2021 .

D. Trekkenwand
Over de vorming van een onderhoudsvoorziening voor het meerjarenonderhoud aan de trekkenwand van theatergebouw Kunstmin zijn ten tijde van de grote renovatie geen volledige afspraken gemaakt. Er is daarom een aanvullende bijdrage nodig waaruit de noodzakelijke vervangingsinvesteringen kunnen worden bekostigd.

E. Overige ontwikkelingen
Het bedrag bij overige ontwikkelingen bestaat vooral uit technische correcties vanuit de definitieve verwerking van kapitaallasten en indexaties.

Overige mutaties
In de Begroting 2022 is financiële ruimte opgenomen voor besluiten/wensen vanuit de raad. Om het financieel meerjarenperspectief niet verder te belasten worden deze mutaties incidenteel gedekt uit de algemene reserve.

F. Public affairs
Samenwerken in de regio, met andere regio's in (Zuidwest)Nederland en in Europa is meer dan ooit essentieel om doelen te bereiken. Dordrecht heeft hierin een voortrekkersrol. Een planmatige strategische aanpak op public affairs helpt om onze handelingsperspectieven te vergroten, ambities te realiseren en zo het verschil te maken voor onze stad en regio. Om de Dordtse inzet op public affairs te verstevigen is in de begroting een meerjarig budget van € 200.000 opgenomen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor structurele ambtelijke capaciteit, externe deskundigheid voor het coördineren en aanjagen van Europese subsidies, het schrijven van voorstellen en het ontwikkelen en uitvoeren van Europese projecten. Met deze basisvariant kunnen we in 2022 verder werken aan een plusvariant voor verdere uitbreiding van de public affairs inzet. Deze plusvariant dekken we vanuit de revenuen die vanuit specifieke lobbydossiers in de projecten ontstaan, of door verdere samenwerking met andere gemeenten te zoeken. Op deze wijze wordt de structurele financiële opgave niet verzwaard. In 2022 werken wij hier een raadvoorstel voor uit.

G. Programma Sportparken
In de Begroting 2022 is € 300.000 vrijgemaakt om, na kaderstellende besluitvorming over het programma sportparken in de raad, een eerste start te maken met het programma. Hiermee gaan we aan de slag met uitvoeringsagenda's per sportpark, het nader uitwerken van een duidelijke(re) rolverdeling in verantwoordelijkheden op de sportparken (op gebied van sportvelden, openbare ruimte en accommodaties) en monitoring. Hiermee is dan de basis op orde voor het vervolg.

H. Aanpak zwerfafval
Een aantal wijken in Dordrecht heeft te kampen met veel zwerfafval en afval dat naast de huisvuilcontainers wordt gezet. De gemeente doet veel om zwerfafval en bijplaatsingen aan te pakken. Naast het opruimen ervan (curatief) richten we ons met name op het voorkomen van zwerfafval en bijplaatsingen (preventie). We zien dat er meer nodig is om de problematiek aan te pakken. Hiervoor is in de Begroting 2022 een incidenteel budget van € 480.000 opgenomen voor de aanpak van zwerfvuil en bijplaatsingen in met name de wijken Crabbehof, Wielwijk, Krispijn, Noordflank, De Staart, Sterrenburg en Reeland. De extra inzet is gericht op het continueren van de verhoogde inzet op het weghalen van bijplaatsingen, inzet FIKS team voor snelle opvolging meldingen, extra inzet van Handhaving met twee FTE specifiek voor bijplaatsingen, het continueren van twee keer tien opruimdagen in de hotspot gebieden, de inzet van een extra opzichter Schoon en data-analyse. Hiermee geven we invulling aan de motie 'Zwerfafval, Dordtenaren hebben er schoon genoeg van'
waarmee gevraagd is een pilot te starten. Op basis van een evaluatie van de extra inzet wordt beoordeeld in welke vorm structurele voortzetting gewenst is.

I. Groenblauwe schoolpleinen
Een groenblauw schoolplein levert een bijdrage aan waterberging en heeft een positief effect op de biodiversiteit. Ook biedt het kinderen dagelijks de kans op natuurbeleving. Hierdoor groeit hun belangstelling voor en betrokkenheid bij de natuur. Ook verbetert het de schoolprestaties, is het goed voor de mentale gezondheid van kinderen, stimuleert het fysieke activiteiten en gevarieerd en creatief spel. Daarnaast biedt het leraren de mogelijkheid om buitenlessen te organiseren. Op 13 juli 2021 is de motie 'Alle Dordtse Schoolpleinen Groen'  aangenomen waarin het college is verzocht in 2022 en daarna de realisatie van groene schoolpleinen ruimer te subsidiëren, aandacht te hebben voor onderhoud en voorlichting te geven waar en hoe andere subsidies te verkrijgen zijn. Uitvoering van deze motie wordt eind 2021 aan de raad voorgelegd. Onderdeel van dit voorstel is het subsidieplafond voor de gemeentelijke subsidieregeling te verhogen naar een maximaal bedrag van € 200.000. Hiermee kunnen naar verwachting minstens vijf scholen hun schoolplein vergroenen. Voor de dekking van deze kosten is in deze begroting een incidenteel budget van € 100.000 opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42