Ontwikkeling financiële positie

Geprognosticeerde balans per 31 december

Onderstaande tabel sluit aan op de balans uit de Jaarrekening 2020 en geeft voor het lopende boekjaar 2021, het begrotingsjaar 2022 en de drie opvolgende jaren een geprognosticeerde begin- en eindbalans. De prognose van de balans heeft niet dezelfde mate van detail als de jaarrekening, maar geeft meer inzicht in de ontwikkeling van het balanstotaal, de vermogenspositie, investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000

ACTIVA PER 31/12

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

PASSIVA PER 31/12

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

Immateriële en materiële vaste activa

651.941

607.483

632.641

649.380

659.892

664.131

Eigen vermogen

- Afschrijvingen

-15.935

-15.446

-17.491

-18.365

-19.049

-19.822

- Algemene reserve

18.966

16.738

6.758

6.488

6.288

6.088

- Afwaarderingen (correctie Onderwijshuisvesting)

-82.165

0

0

0

0

0

- Algemene reserve grondbedrijf

18.909

35.703

31.800

33.097

44.460

48.780

- Investeringen/desinvesteringen/bijdr. derden

53.642

40.604

34.229

28.877

23.288

15.426

- Bestemmingsreserves

648.401

637.199

632.092

624.125

616.174

609.626

Financiële vaste activa; deelnemingen

19.698

39.698

39.698

39.698

39.698

39.698

- Resultaat (reserve exploitatieresultaten)

26.466

3.068

3.205

1.005

-3.352

-2.695

Financiële vaste activa; uitzettingen en beleggingen

28.436

29.347

28.103

27.097

26.133

25.162

Voorzieningen

21.016

37.146

32.140

26.813

25.894

26.465

- Toevoegingen aan voorzieningen

18.945

3.855

3.410

3.787

4.501

3.884

- Onttrekkingen aan voorzieningen

-2.815

-8.861

-8.738

-4.706

-3.931

-5.414

Langlopende leningen (bestaande portefeuille)

274.900

236.884

194.555

181.980

173.789

130.955

- Aflossingen langlopende leningen

-38.017

-42.328

-12.575

-8.191

-42.834

-24.486

- Nog aan te trekken langlopende leningen

0

0

0

0

0

0

VLOTTENDE ACTIVA

VLOTTENDE PASSIVA

- Bouwgronden in exploitatie

46.006

31.043

46.530

34.221

1.722

936

Kortlopende schulden (kasgeld limiet)

0

0

0

0

0

0

- Voorraden en voorgenomen verkopen dispositiepanden

2.474

250

250

250

250

250

Overige kortlopende schulden

19.184

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

- Vorderingen

63.428

50.000

45.000

45.000

45.000

45.000

Overige vlottende passiva (sluitpost)

44.718

52.077

54.814

55.260

44.444

46.079

- Liquide middelen

275.500

200.000

140.000

125.000

100.000

80.000

- Overige vlottende activa (sluitpost)

7.647

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

TOTAAL ACTIVA

1.050.672

990.480

956.462

938.658

884.434

858.282

TOTAAL PASSIVA

1.050.672

990.480

956.461

938.658

884.434

858.282

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42