Ontwikkeling financiële positie

EMU-saldo

Het EMU-saldo is een indicator van de gezondheid van de overheidsfinanciën. Aan de omvang van het EMU-saldo zijn Europese normen gesteld (maximaal -3%). Gemeenten dragen bij aan de beheersing van dit saldo. Gemeenten geven hiervoor in de begroting meerjarig inzicht in het EMU-saldo. Hierdoor ontstaat ook voor de raad inzicht in de bijdrage die de gemeente levert aan het begrotingssaldo van het land. Sturing op het EMU-saldo is voor gemeenten minder relevant. In de (meerjaren)begroting en jaarrekening sturen gemeenten namelijk op basis van het baten- en lastenstelsel.

Bedragen x € 1.000

Berekening EMU-saldo

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

26.466

3.068

3.205

1.005

-3.352

-2.695

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

15.935

15.446

17.491

18.365

19.049

19.822

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

18.945

3.855

3.410

3.787

4.501

3.884

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

53.642

40.604

34.229

28.877

23.288

15.426

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

0

0

0

6

Desinvestering in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

0

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

17.325

20.370

25.668

17.378

3.039

7.084

8

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

18.568

21.039

34.250

21.898

6.315

8.329

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

2.815

8.861

8.738

4.706

3.931

5.414

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via het exploitatiesaldo (post 1) lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaande posten

0

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

6.132

-26.426

-10.278

-5.906

-3.745

1.415

Individuele referentiewaarde

-17.855

-20.398

-20.581

-20.581

-20.581

-20.581

Toelichting op het EMU-saldo
Elke gemeente heeft een individuele EMU-referentiewaarde. Deze waarde is afgeleid van het plafond voor het EMU-tekort van alle gemeenten samen. Dordrecht heeft een referentiewaarde van negatief € 20,4 miljoen. Deze individuele referentiewaarde speelt pas een rol als het plafond voor het EMU-tekort van alle gemeenten samen wordt overschreden. Het Rijk kan dan aan gemeenten vragen de begroting (en dan vooral het investeringsvolume) in dat jaar bij te stellen. Een eventuele EMU-instructie van het Rijk kan dus effect hebben op de investeringsplanning en financieringsplanning van de gemeente.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42