Spoorzone

Leerpark - Gezondheidspark

Leerpark-Gezondheidspark

Datum rapportage: september 2021
Portefeuillehouder: P.J. Heijkoop en H. van der Linden

Inleiding

Bij raadsbesluit van 19 februari 2019 zijn de projecten Leerpark en Gezondheidspark samengevoegd tot één onderdeel van de Spoorzone. Dit heeft ertoe geleid dat de projectrapportages van beide projecten, die eerder elk een eigen projectblad hadden, zijn samengevoegd tot één projectblad. Aangezien beide ontwikkelingen zich elk in hun eigen projectgebied afspelen, met eigen doelstellingen, financiële kaders en vorderingen, is de rapportage op onderdelen een opeenvolgende opsomming van de situatie op het Leerpark en Gezondheidspark.

Doelstelling/beoogd resultaat project LEERPARK

Op 20 februari 2018 is de Startnotitie Campusontwikkeling Leerpark in de raad vastgesteld (zie RIS-dossier 2097395 ), waarmee we een impuls geven aan de doorontwikkeling van het Leerpark op het gebied van het creëren van een startersmilieu (de Maakfabriek), bereikbaarheid (spoorhalte), het woonprogramma en het aantrekken en bundelen van de HBO-vraag van het bedrijfsleven. In de startnotitie is een hoog ambitieniveau neergelegd om het Leerpark krachtig door te ontwikkelen naar een campus waar praktijkgericht onderwijs, toegepaste innovatie en jong ondernemerschap samenkomen. Het versterkt het Smart Industry profiel van de Drechtsteden en draagt bij aan de economische structuurversterking van stad en regio (Groeiagenda).

Het (af)bouwen van woningen, bedrijven en voorzieningen op het Leerpark maakt de stad aantrekkelijker. Het project Leerpark versterkt de economie (verbreding en accent op maritiem cluster) en draagt bij aan werkgelegenheid en kennisinfrastructuur. De ontwikkeling van een dergelijke infrastructuur verloopt langs uiteenlopende lijnen. De deelnemende partijen moeten elkaar versterken in innovatieve uitdagingen. Van groot belang zijn daarbij ook optimale verbindingen met de economische en kennisinfrastructuur in de Randstad (denk aan fieldlabs smart industrie, kennisinstellingen). Naast de realisatie en opschaling van het woningbouwprogramma (onderdeel van de ontwikkelafspraken met Heijmans) worden momenteel al concrete stappen gemaakt, zijnde ontwikkeling van de Maakfabriek (productie-, onderwijs en start-up milieu) en het kopgebouw naast de Duurzaamheidsfabriek.

Om ook aansluiting te kunnen maken met de kennis- en economische infrastructuur van de Randstad en nieuwe doelgroepen aan het gebied te verbinden (zakelijke markt/verbinding met de universiteiten) is een rechtstreekse koppeling met het spoor met nieuwe halte Leerpark/Gezondheidspark onvoorwaardelijk. Een station of halte bepaalt het ambitieniveau van de ingeslagen weg en het investeringsniveau (ook vanuit de markt), zowel voor het Leerpark als voor het Gezondheidspark als één integraal stedelijke knooppunt.

Het project Leerpark zorgt voor gedifferentieerde en aantrekkelijke woonmilieus (duur, stedelijk). Vanaf oktober 2014 is de bouw weer opgepakt en wordt het Leerpark verder afgebouwd. Daarbij is een verkenning van de mogelijkheden om extra woningbouw te realiseren uitgevoerd. Dit heeft er toe geleid dat de voorbereidingen worden getroffen om een aanvullend programma van ruim 300 woonunits te realiseren voor studenten, starters en kwetsbare doelgroepen. Het project Leerpark versterkt de groene en blauwe ruimte (landschappen en water). Op een klein deel na, is dit reeds gerealiseerd, het Leerpark heeft het water van West naar Oost verbonden. Tot slot zorgt het project Leerpark voor voorzieningen die een duidelijke leemte invullen in de stad, met name op het gebied van maatschappelijke voorzieningen. Het gebied draagt daarmee bij aan de speerpunten uit de Groeiagenda voor de Drechtsteden.

Doelstelling/beoogd resultaat project GEZONDHEIDSPARK

Het realiseren van (gestapeld) wonen in de Middenzone (ruim 700 woningen), een tweetal woontorens in de Overkampzone (circa 100 woningen) en ter plaatse van een tweetal Yuliuslocaties (circa 200 woningen). De Middenzone krijgt een zodanig programma dat de thema’s sport en zorg (beperkt) worden versterkt. Hierbij heeft de woonfunctie een stevig accent.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42