Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Onderstaand overzicht laat per programma de incidentele baten en lasten met een eenmalig of tijdelijk karakter zien. De uitwerking is in lijn met de Themacirculaire incidentele baten en lasten 2015  van de provincie Zuid-Holland, de Notitie structurele en incidentele baten en lasten  (2018) van de Commissie BBV en de handreiking daarbij uit 2021.

Bedragen x € 1.000

Overzicht incidentele baten en lasten

2022

2023

2024

2025

Programma

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

703

0

-703

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Leefbaar en Veilig Dordrecht

2.126

0

-2.126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

3.301

107

-3.194

185

107

-78

78

0

-78

0

0

0

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

2.371

0

-2.371

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lerend en Ondernemend Dordrecht

2.117

200

-1.917

536

0

-536

209

0

-209

73

0

-73

Gezond en Levendig Dordrecht

3.219

146

-3.073

258

13

-245

115

0

-115

0

0

0

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

322

85

-237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

31.441

35.200

3.759

22.218

22.833

615

-3.914

6.329

10.243

4.390

8.343

3.953

De Financiën van Dordrecht

3.331

554

-2.777

298

162

-136

459

335

-124

236

35

-201

Totaal

48.930

36.292

-12.639

23.494

23.115

-380

-3.054

6.664

9.718

4.699

8.378

3.679

De incidentele baten en lasten zijn onderstaand toegelicht. Een groot deel van de incidentele lasten bestaat uit budget dat bij de Begroting 2019 beschikbaar is gesteld voor beleidswensen uit het Coalitieakkoord 2018-2022, de beleidswensen van 2020 , 2021 en 2022 en de overige mutaties uit deze Begroting 2022. In onderstaand overzicht zijn deze lasten aangeduid met de term "Beleidswens" of "overige mutaties".

In onderstaande opsomming noemen we de incidentele bedragen groter dan € 100.000. Als incidenteel hebben we in ieder geval aangemerkt posten met betrekking tot beleidswensen, opgaven, subsidies, bijdragen en projecten.

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Lasten:

 • Beleidswens innovatief personenvervoer water (€ 103.000).
 • Beleidswens Dordtpas periode 2020-2022 (€ 600.000).

Leefbaar en Veilig Dordrecht
Lasten:

 • Uitvoering integraal veiligheidsplan periode 2019-2022 (€ 506.000).
 • Impuls aandachtsgebied Kromhout en omgeving 2022-2024 (€ 1.500.000).
 • Overige mutaties Zwerfafval (€ 120.000).

Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Lasten:

 • Opgave 'Waterstad klimaatbestendig' (€ 1.100.000).
 • Opgave 'Bouwende stad' (€ 206.000).
 • Beleidswens intensivering bestrijding boomziekten (€ 450.000).
 • Incidentele middelen voor inhaalslag boomonderhoud (€ 650.000).
 • Incidentele middelen ecologisch beheer Nieuwe Dordtse Biesbosch (€ 250.000).
 • Uitvoering gesubsidieerde projecten 'LIFE' en 'SHELTER' (€ 107.000).
 • Overige mutaties Zwerfafval (€ 360.000).
 • Overige mutaties blauwgroene schoolpleinen (€ 100.000).
 • Bedragen < € 100.000 (€ 78.000).

Baten:

 • Ontvangen projecten 'LIFE' en 'SHELTER' (€ 107.000).

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Lasten:

 • Uitvoering investeringsplan Sociaal Domein 2019-2022 (€ 1.970.000).
 • Beleidswens programma 'Samen tegen armoede' (€ 356.000).
 • Bedragen < € 100.000 (€ 45.000).

Lerend en Ondernemend Dordrecht
Lasten:

 • Eenmalige projectsubsidie hoger onderwijs Dordt Academy (2022: € 1.767.000, 2023 € 490.000, 2024 € 209.000, 2025 € 73.000).
 • Eenmalige uitgaven stimulering MBO (€ 100.000).
 • Beleidswens innovatiefonds 'Smart City' (€ 200.000).
 • Bedragen < € 100.000 (€ 50.000).

Baten:

 • Ontvangen projectsubsidies en bijdragen (€ 200.000).

Gezond en Levendig Dordrecht
Lasten:

 • Uitvoering toekomstvisie sportparken, onder andere verplaatsing VV Dubbeldam (€ 1.709.000).
 • Beleidswensen cultuur(educatie), musea en poppodium (2022: € 415.000, 2023/2024: € 115.000).
 • Beleidswens 'Merwedeheuvel' (€ 175.000).
 • Beleidswens 450 jaar eerste staten-vergadering (€ 400.000).
 • Herpositionering museum 't Hof (€ 150.000).
 • Overige mutaties Programma Sportparken (€ 300.000).
 • Bedragen < € 100.000 (€ 70.000).

Baten:

 • Bijdrage SPUK regeling (€ 146.000).

Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Lasten:

 • Uitvoeren portfolio duurzaamheid conform notitie 'Duurzame stad 2019-2022' (€ 237.000).
 • Bedragen < € 100.000 (€ 85.000).

Baten:

 • Bedragen < € 100.000 (€ 85.000).

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Lasten:

 • Beleidswens proef gratis openbaar vervoer voor 65+ers (€ 506.000).
 • Beleidswens instellen restauratiefonds (€ 100.000).
 • Beleidswens parkeren voor mantelzorgers (€ 155.000).
 • Transitietraject Omgevingswet (€ 238.000).
 • Project 'Zuidelijk Stationsgebied' (€ 2.776.000).
 • Project Dordtse Mijl spoorbeveiliging (€ 1.013.000).
 • Grondexploitaties (€ 26.643.000).
 • Bedragen < € 100.000 (€ 10.000).

Baten:

 • Ontvangen subsidies bij project 'Zuidelijk Stationsgebied' (€ 916.000).
 • Grondexploitaties (€ 34.284.000).

Financiën van Dordrecht
Lasten:

 • Kosten beheer en verkoop dispositiepanden (€ 503.000).
 • Beleidswens impuls data-analyse en ICT (€ 150.000).
 • Incidentele bijdrage transitietraject ICT-verandert! bij de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (€ 1.800.000).
 • Project ICT ontwikkeling (€ 250.000).
 • Project invoering subsidievolgsysteem (€ 428.000).
 • Overige mutaties Public Affairs (€ 200.000 tot en met 2025).

Baten:

 • Verkoopopbrengst dispositiepanden (€ 804.000).
 • Beleidswens verlaging hondenbelasting (-/- € 250.000).
Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42