Ontwikkelingen activa en kapitaallasten

Ontwikkelingen kapitaallasten

De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving. In de Begroting 2022 is voor immateriële en materiële vaste activa gerekend met een omslagrente van 2,0% . Aan grondexploitaties wordt 0,70% rente toegerekend.

De afschrijvingslasten zijn gebaseerd op het beleid zoals beschreven in artikel 12 inclusief bijlage van de Financiële verordening gemeente Dordrecht . Op investeringen wordt hoofdzakelijk annuïtair afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur. De afschrijving van een investering start met ingang van het eerste volledige boekjaar na oplevering.

Kapitaallasten (rente en afschrijving)

Bedragen x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Rente bouwgronden in exploitatie

770

707

523

419

168

Rente immateriële en materiële vaste activa 2%

13.039

12.150

12.653

12.988

13.198

Afschrijving immateriële en materiële vaste activa

15.446

17.491

18.365

19.049

19.822

Totaal Kapitaallasten

29.255

30.347

31.541

32.455

33.187

De reserve Afschrijving wordt ingezet om een gedeelte van de kapitaallasten als gevolg van investeringen met economisch nut en maatschappelijk nut af te dekken.

Verloop Reserve Afschrijving

Bedragen x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Saldo 1/1

199.299

213.917

216.692

218.806

214.062

Storting

19.961

9.110

8.892

2.368

1,00-

Onttrekking

5.344

6.334

6.778

7.111

7.346

Saldo 31-12

213.917

216.692

218.806

214.062

#WAARDE!

Autorisatieoverzicht investeringen
In de bijlagen is het autorisatieoverzicht investeringen opgenomen. Dit overzicht sluit aan op de investeringen in immateriële en materiële vaste activa conform de geprognosticeerde balans.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42