Spoorzone

Stationsgebied Zuid

Stationsgebied Zuid

Datum rapportage: september 2021

Portefeuillehouder: M.D. Burggraaf en H. van der Linden

Doelstelling/beoogd resultaat project

Herontwikkeling van de zuidzijde van het station tot een volwaardig toegang en aantrekkelijk leefgebied voor alle bezoekers en huidige/nieuwe bewoners aan de zuidzijde. Deze herontwikkeling draagt bij aan:

 1. de ambities uit de Groeiagenda 2030. Om deze ambities te bereiken op het gebied van wonen en werken is een goede bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van OV knooppunten een belangrijke voorwaarde.
 2. de geformuleerde ambities uit de Koersnota Mobiliteit.
 3. de ambities uit het Coalitieakkoord 2018-2022 .
 4. de doelstellingen uit de Fietsnota 'Dordt fietst verder!'.
 5. behouden studenten/jongeren voor de stad.

Met het project Zuidelijk stationsgebied, onderdeel van de spoorzone, krijgt de fiets, OV-bereikbaarheid en het Weizigtpark een impuls. De fietsenstalling, het Weizigtpark en de nieuwe woningbouw kunnen niet los van elkaar gezien worden, het is één integrale gebiedsontwikkeling. Om deze doelstellingen te behalen wordt ingezet op:

 1. een entree met allure aan de zuidzijde van het station.
 2. de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de zuidelijke stationsentree.
 3. voldoende fietsparkeerplaatsen voor de toekomst.
 4. de kwaliteit van de buitenruimte.
 5. meer sociale veiligheid.
 6. toevoegen woningbouw zuidzijde stationsgebied.

De entree aan de zuidzijde met nieuwe fietsenstalling
Door een structureel tekort aan plaatsen is er veel overlast van fout geparkeerde fietsen. De verwachting is dat het fietsgebruik naar het station de komende jaren fors zal toenemen als gevolg van autonome groei, het gemeentelijk fietsbeleid en de ontwikkelingen in de Spoorzone. Alleen een substantiële uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen, in de vorm van een verhoogde fietsenstalling, kan dit probleem oplossen. Deze stalling kan tevens een deel van het ontstane tekort aan de noordzijde van het station opvangen.

Samen met ProRail en provincie Zuid-Holland wordt ingezet op een adaptief, toekomst vast en duurzame fietsenstalling voor circa 2.000 stallingplaatsen. De fietsenstalling draagt op unieke wijze bij aan een volwaardige toegang van de zuidzijde van het station. In het najaar 2019 besloot het Rijk dat deze fietsenstalling in aanmerking komt voor realisatiegelden.

Het Weizigtpark
Het is van groot belang om een integraal ontwerp voor het Weizigtpark te maken, omdat de infrastructuur, groenvoorzieningen, waterlopen, ondergrond en entreegebouw nauw met elkaar verweven zijn. Daarnaast bleek uit de Koersnota Stationsgebied Dordrecht (kwaliteitsimpuls) dat het urgent is om het Weizigtpark te herinrichten tot een aantrekkelijke en veilige omgeving, waarbij het Weizigtpark in haar oude allure wordt hersteld en een plek is in de stad waar onze inwoners graag komen. Een centrale ontmoetingsplek met ruimte voor verschillende vormen van beleving en activiteiten zoals: wandelen en natuurbeleving, bewegen en spelen, kleinschalige evenementen. Samen met alliantiepartners kwam en ontwerp tot stand dat verder is uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp.

Woningbouwontwikkeling zuidzijde station
Een van de belangrijkste zoekgebieden voor het vergroten van het aantal woningen is de Spoorzone. Het gebied aan de zuidzijde van het station heeft de potentie om woningen, kwaliteit en nieuwe woonmilieus toe te voegen aan de stad.

In overleg met de landschapsarchitect is een maximale bouwgrens langs het park bepaald. De gekozen lijn garandeert een goede zichtbaarheid van het station vanaf de Mauritsweg/Nassauweg. In de huidige situatie is het station namelijk slecht zichtbaar en daardoor slecht vindbaar. Het nieuwe ontwerp voor het park en de herontwikkeling van het Thureborghgebouw verbeteren deze situatie.

De grond waar het Thureborghgebouw op staat, is van de gemeente en wordt sinds begin april 2015 uitgegeven in erfpacht. Nieuw Thureborgh Vastgoed B.V. is sinds 3 september 2018 de eigenaar van het pand, waarin momenteel studenten gehuisvest worden en een hospice is. De architect van de ontwikkelaar studeerde op renovatie en nieuwbouw op het bestaande gebouw, dit plan is verder onderzocht op onder andere Externe Veiligheid en geluid. Het streven is om het ontwerp verder uit te werken en in 2023 te starten met de bouw. Voor deze ontwikkeling dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. De hospice maakt geen deel uit van de herontwikkeling en het Spectrum werkt aan een locatie elders in de stad.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42