Grondbeleid

Grondbeleid in de gemeente Dordrecht

Het grondbeleid van de gemeente Dordrecht is vastgelegd in de Nota grondbeleid 2018 en is bedoeld om uitvoering te geven aan de ruimtelijke kaders die gesteld zijn binnen de Structuurvisie 2020 . In de Nota zijn de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) uit 2016 verwerkt en gelijktijdig zijn door het college een aantal richtlijnen voor gronduitgifte vastgesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat dit in concurrentie plaatsvindt. Het grondbeleid laat zich het best kenmerken als situationeel grondbeleid. Per locatie wordt beschouwd welke ontwikkelstrategie het beste past bij de doelstellingen en ambities van de gemeente Dordrecht.

Ondanks deze terughoudendheid vinden we het van belang om bij gebiedsontwikkeling een sterke regierol te vervullen. In een vroeg stadium formuleert de gemeente programmatische en kwalitatieve uitgangspunten. Bij voorkeur worden hier met ontwikkelaars anterieure afspraken over gemaakt, evenals over het kostenverhaal. Mocht dit niet lukken dan zullen met een exploitatieplan kostenverhaal en eventuele kwaliteitseisen worden afgedwongen.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42