Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen

Kerncijfers
De overgang naar het nieuwe beheersysteem GISIB is inmiddels afgerond. De achterstanden in het muteren van areaalwijzigingen zijn ingelopen. Per 1 januari 2021 is de uitvoering van het onderhoud van het areaal rond het zeehavengebied overgedragen aan het Havenbedrijf Rotterdam. Hierdoor is het gemeentelijk areaal in onderstaande tabel kleiner geworden.

Eind juli 2021 zijn de kerncijfers als volgt:

Verhardingstype

Oppervlak in m²

Asfalt

2.007.900

Cementbeton

5.400

Elementen

3.264.600

Onverhard

0

Halfverhard

9.800

Totaal

5.287.700

Kwaliteitsniveau
De aanbesteding van de globale wegbeheer inspectie heeft plaatsgevonden. De uitvoering van de weginspecties lopen tot half oktober 2021. Dit betekent dat half november 2021 de gemeten (zichtbare) beeldkwaliteit kan worden verwerkt in onderstaande tabel.

In deze tabel wordt de zichtbare beeldkwaliteit beoordeeld en vergeleken met de maximaal toelaatbare percentages van het CROW.

Voldoende

Matig

Richtlijn overschreden

Richtlijn ernstig overschreden

Resultaat 2016

86%

2%

1%

11%

Resultaat 2017

- niet gemeten -

Resultaat 2018

84%

3%

1%

12%

Resultaat 2019

- niet gemeten -

Resultaat 2020

- niet gemeten -

Resultaat 2021

- resultaten metingen november 2021 bekend -

Max. toelaatbaar:

81-88%

7-11%

5-8%

0%

Actualiteit beheerplannen
De Wegennota 2021-2025 is op 22 juni 2021 door de raad vastgesteld. De meerjarenonderhoudsplanning (MOP) wordt jaarlijks geactualiseerd en is dus actueel.

Financiën

Bedragen x € 1.000

Onderhoudslasten wegen

Begroot 2022

Groot onderhoud/planmatig

3.950

Regulier onderhoud

2.452

Wat gaan we doen in 2022?

  1. Uitvoeren regulier onderhoud van wegen.
  2. Uitvoeren van grote projecten volgens jaarschijf 2022.
  3. Starten voorbereiding van grote projecten volgens jaarschijf 2023 en 2024.
Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42