Lokale heffingen

Berekening kostendekkendheid van een heffing

In deze paragraaf maken we de berekening van de kostendekkendheid van heffingen inzichtelijk, die wettelijk maximaal 100% mogen zijn. Voor de hondenbelasting en de parkeerbelasting geldt dit niet, deze mogen meer dan 100% kostendekkend zijn. In het onderstaande overzicht is per heffing de boekhoudkundige kostendekkendheid bepaald.

Overheadtoerekening
We rekenen de netto overhead toe op basis van de formatie. We delen daartoe de totale overhead (na aftrek van de overhead naar grondexploitaties) door de formatie van het directe personeel (al het personeel, dat niet valt onder overhead) inclusief griffie/college. De begrote overheadkosten zijn dan € 74.000 per FTE.

De omvang van de overhead wordt toegelicht in het onderdeel Financiën van Dordrecht .

Berekening kostendekkendheid van een heffing

Bedragen x € 1.000

Afvalstoffenheffing

Reinigingsrecht

Rioolheffing

Hondenbelasting

Legesverordening
(titel I)

Legesverordening
(titel II)

Legesverordening
(titel III)

Lijkbezorgingsrechten

Marktgeld

Parkeerbelasting

Kosten taakveld

16.366

173

10.687

644

5.411

3.665

692

2.430

387

2.789

Inkomsten taakveld (niet zijnde de heffing)

-386

0

-176

0

-2.860

0

0

-340

-39

-58

Directe kosten taakveld

15.980

173

10.511

644

2.551

3.665

692

2.090

348

2.731

Overhead

70

0

977

77

5.264

155

0

1.311

252

1.138

BTW

2.679

0

2.084

0

118

723

145

3

0

168

Indirecte kosten taakveld

2.749

0

3.061

77

5.382

878

145

1.314

252

1.306

Totale kosten taakveld

18.729

173

13.572

721

7.933

4.543

837

3.405

600

4.037

Opbrengst heffingen

16.248

173

13.490

342

1.517

3.794

133

2.327

276

5.792

Dekkingspercentage (B2022)

87%

100%

99%

47%

19%

84%

16%

68%

46%

143%

Dekkingspercentage (B2021)

87%

100%

88%

-

-

-

-

69%

44%

-

Verschil B2022 vs B2021

0%

0%

11%

-

-

-

-

-1%

2%

-

Dekkingspercentage (JRK2020)

78%

75%

85%

-

-

-

-

64%

38%

-

Dekkingspercentage (JRK2019)

82%

-

93%

-

-

-

-

86%

48%

-

Toelichting berekening van kostendekkendheid van een heffing
De beleidsuitgangspunten voor de rioolheffing (via het Gemeentelijk Rioleringsplan ) zijn tegen het licht gehouden. Zo worden kwijtscheldingen niet meer toegerekend aan de rioolheffing.

De besluitvorming over het niet meer toerekenen van kwijtscheldingen aan de afvalstoffenheffing verloopt via het vaststellen van de Nota Lokale Heffingen 2021 door de raad. Voor nu, houden we bij de kostendekkendheid van afvalstoffenheffing rekening met kwijtscheldingen gezien de, tijdens het opstellen van de Begroting 2022, vigerende Nota Lokale Heffingen uit 2013. Het dekkingspercentage voor afvalstoffenheffing zou 95% zijn, als we kwijtscheldingen buiten beschouwing laten.

Vanaf de Begroting 2022 brengen we de verschillende onderdelen van de Legesverordening apart in beeld alsook de berekening van de kostendekkendheid voor hondenbelasting. De opbouw van de kostendekkendheid voor parkeerbelasting is inhoudelijk aangepast, v oorheen lag de focus op de naheffingsaanslagen, die maximaal 100% kostendekkend mogen zijn.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42