Financiering

Beleidskaders

Het op 9 december 2014 door de raad vastgestelde Financieringsstatuut vormt het kader voor beleid en uitvoering van de treasuryfunctie. Treasury zorgt voor de beschikbaarheid van geldmiddelen, de controlfunctie is belast met het toezicht en de bewaking van de aanwending ervan. Vanuit deze rollen is de focus bij treasury gericht op feitelijke in- en uitgaande kasstromen, terwijl de controlfunctie veelal redeneert in termen van baten en lasten. In deze paragraaf staan voornamelijk de kas- en financieringsstromen, de risico's en (compact) interne rente centraal. Voor dit laatste is er inmiddels zoveel gereguleerd via het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), dat is afgezien van een nieuwe rentebeleidsnota.

In 2022 zal een nieuw Financieringsstatuut ter besluitvorming worden voorgelegd. Dit vooral vanwege de organisatorische wijzigingen die samenhangen met het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden in de huidige vorm, aangezien een deel van de uitvoeringstaken treasury momenteel aldaar zijn belegd.

Voor leningen en garanties geldt de op 12 april 2016 door de raad vastgestelde beleidsnota .

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42