Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico's

Op basis van een periodieke risico-inventarisatie krijgen we inzicht in de aard en omvang van het risicoprofiel. Wij definiëren een risico als: een onzekere (interne of externe) gebeurtenis die het realiseren van onze doelen kan beïnvloeden. Dit betreft naast de financiële risico’s ook de niet-financiële risico’s. Risico’s met financiële effecten worden meegenomen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit en bepalen daarbij mede de omvang van de ratio van het weerstandsvermogen.

Ter voorbereiding op de Begroting 2022 actualiseren we het laatst vastgestelde risicoprofiel, te weten dat van de Jaarstukken 2020 dat in april 2021 is opgesteld. Hiertoe doorlopen we het huidige risicoprofiel, worden de risico’s voorzien van een eigenaar, worden de beheersmaatregelen doorgenomen en vindt bespreking ervan plaats tussen de beleidsteams en Planning en Control. Bewustwording van risico’s is een belangrijke stap in het beheersen van risico’s. Daarom is het van belang regelmatig stil te staan bij de risico’s die het bereiken van de doelstellingen in de weg staan en het gesprek hierover te organiseren.

De risico’s zijn geïnventariseerd met de volgende uitgangspunten:

  • risico's met een structureel gevolg worden opgenomen met een impact van maximaal 3 keer het jaarlijkse gevolg. Wij gaan ervan uit dat er in een termijn van circa 3 jaar een structurele oplossing in de begroting is gevonden voor structurele risico’s.
  • de gemeente Dordrecht maakt onderscheid in risico’s voor de Stad en risico’s bij het Grondbedrijf (grondexploitatieprojecten). Alhoewel voor beide entiteiten een eigen risicoprofiel en weerstandsratio kan worden bepaald, gaat het uiteindelijk om de gezamenlijke weerstandsratio voor de gemeente als geheel.
  • de risico’s van de Grote Projecten zijn in de Naris-database opgenomen en worden verder verantwoord op de projectbladen.

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste risico’s van de gemeente Dordrecht (exclusief Grondbedrijf) ten tijde van het opstellen van de Begroting 2022 weergegeven. In het risicoprofiel is een beperkt aantal veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de lijst bij de Jaarstukken 2020. Het toprisico op Jeugdhulp daalde, met name vanwege de hiervoor recent beschikbaar gekomen rijksmiddelen. Door toenemende druk op het meerjarige Stedin-dividend is hiervoor een nieuw risico opgenomen, dat vanwege het omvangrijke bedrag direct in de toplijst zichtbaar is. Het risico Verborgen areaal bruggen kon neerwaarts bijgesteld worden.

Het totale risicobedrag (€ 18,3 miljoen) is uiteindelijk stabiel gebleven ten opzichte van de laatste stand bij de jaarstukken en kadernota. Er was een forse afname van het risico Jeugdhulp, maar een even zo grote toename vanuit het risico van afnemend dividend Stedin.

Verder zijn de risicoteksten van alle risico's uit de lijst nagelopen op actualiteit en hierdoor op enkele plekken (in beperkte mate) herzien.

De grote risico's van het Grondbedrijf worden gevormd door de algemene risico's als gevolg van schommelingen in de economische groeiverwachting en risico's als gevolg van de kans op lagere grondopbrengsten en renteverliezen door vertraging. De omvang van deze risico's is stabiel gebleven ten opzichte van het laatste meetmoment bij de Jaarstukken 2020. Deze risico's worden niet hier maar in de prognose van het Grondbedrijf nader toegelicht. Het hierna volgende overzicht geeft een nadere uitleg van de mogelijke risicogebeurtenissen en de beheersing ervan.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42